top of page
< Back

Applicant Name:

Punyaporn Sornkaew

Title of Artwork:

Human life,Earth life

Category:

Graphic Design

Artwork Description

วิถีชีวิตของมนุษย์นั้นส่งผลต่อธรรมชาติของโลก จึงต้องการสื่อถึงการอนุรักษ์โอโซนที่มนุษย์สามารถช่วยได้นั่นคือการปลูกต้นไม้ ยิ่งมีต้นไม้มากก็ยิ่งมีโอโซนมาก และมนุษย์ก็มีการนำโอโซนไปใช้ประโยชน์ จึงอยากรณรงค์ให้มนุษย์ช่วยกันปลูกต้นไม้พร้อมอนุรักษ์โอโซนไปด้วย

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page