top of page
< Back

Applicant Name:

Darvanh Phavixay

Title of Artwork:

ໂອໂຊນຄືຊີວິດ

Category:

Graphic Design

Artwork Description

ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ, ຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ດີ, ຄຸນນະພາບຜົນລະປູກທີ່ດີ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີ ສ່ວນໜື່ງ ແມ່ນມາຈາກສະພາບອາກາດທີ່ສົດໃສ, ເໝາະສົມໃນການດຳເນີນການຜະລິດ ແລະ ປ່ຽນແປງຕາມລະດູການທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຜັນຜວນ ຈິ່ງບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງ. ໂອໂຊນຖືວ່າເປັນສ່ວນໜື່ງ ໃນບົດບາດທີ່ສຳຄັນນີ້

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page