top of page
< Back

Applicant Name:

Darvanh Phavixay

Title of Artwork:

ອາກາດທີ່ດີ

Category:

Photography

Artwork Description

ອາກາດທີ່ດີ ແມ່ນຄວາມສົມດູນຂອງທຳມະຊາດ, ການມີທຳມະຊາດທີ່ສົມດູນ, ມີປ່າໄມ້ທີ່ຂຽວງາມ ຊ່ວຍໃນການດູດຊັບ Co2 ແລະ ທາດມົນລະພິດທາງອາກາດຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍລົດພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະ ຮັກສາໂອໂຊນໄດ້. ເຊີ່ງເມື່ອໂອໂຊນ ສາມາດທຳໜ້າທີ່ຂອງມັນໄດ້ດີ, ກັນຕອງແສງຢູວີໄດ້ ກໍ່ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ສ້າງອາກາດທີ່ດີໄດ້ ເຊີ່ງຮ້ອງຂະບວນການນີ້ວ່າ ຄວາມສົມດູນຂອງທຳມະຊາດ

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page