top of page
< Back

Applicant Name:

Nopphalath Chanthavong

Title of Artwork:

The cooperation for the best environment.

Category:

Graphic Design

Artwork Description

ພາບນີ້ມີຄວາມໝາຍທີ່ຊື່ເຖິງການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລາວລ້ອມໃຫ້ເໝືອນກັບໂລກສີຂຽວໂດຍການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ.ຮ່ວມໃຈກັນຊັກວັກຊີນເພື່ອປາສະຈາກໂລກໄພໄຄເຈັບຮ່ວມໃຈກັນແຍກຂີ້ເຫຍື້ອລີຊາຍໂຄ້ໂດຍມີອຈຫຼືຜູ້ໃຫຍ່ນໍາພາເດັກນ້ອຍລຸ້ນໃໝ່ໄດ້ຮູ້ຈັກການແຍກຂີ້ເຫື້ຍອແລະພາກັນບໍ່ຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າເພາະນ້ອງເອງກໍເຊື່ອວ່າຫາກພວກເຮົາທຸກຄົນຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດໂດຍເລີ່ມຈາກການປະຕິບັດກັບຕົນເອງນັ້ນ.ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ບໍ່ອາດເປັນໄປໄດ້ເຮົາເອງໂຕຄົນດຽວບໍ່ອາກປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ເປັນສີຂຽວໄດ້ແຕ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຊ່ວຍກັນເຮັດໄດ້!ພ້ອມທັ່ງຮ່ວມແຮງກັນສືບທອດບອກສອນເດັກນ້ອຍໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ເປັນອານາຄົດຂອງຊາດໄດ້ຮູ້ເຖິງບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນໂຕແທນສືບທອດປະຕິບັດອກສອນຄົນຮຸ່ນໜຶ່ງແລະຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດທຸກຄົນ.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page