top of page
< Back

Applicant Name:

Nattapumin Meepaungphon

Title of Artwork:

Ozone was fading away…

Category:

Graphic Design

Artwork Description

ภาพนี้สื่อถึงว่า ชั้นโอโซนของบนโลกเรากำลังจางหายไป ทำให้รังสี UV จำนวนหนึ่งทะลุเขามาถึงพื้นผิวของโลกเรา เพราะฉะนั้นเราควรปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างชั้นบรรยากาศโอโซน ที่ช่วยไม่โลกของเรานั้นร้อนเกินไป เพราะต้นไม้ต้นใหญ่เพียงต้นเดียวไม่อาจจะช่วยให้โลกนั้นหยุดร้อนได้…

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page