top of page
< Back

Applicant Name:

Werapat Kaewthi

Title of Artwork:

โลกป่วย

Category:

Drawing

Artwork Description

วิกฤติภาวะโลกร้อน ทำให้เกิด
ผลกระทบ ก่อปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพอากาศแปรปรวน

ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง ไฟป่า คลื่นความร้อน น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ฝนตกหนัก น้ำท่วมรุนแรง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภูมิภาคของโลกเรา ซึ่งมีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ดังนั้น ระบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม (HYBRID SYSTEM)
เป็นพลังงานทดแทน ประเภทหมุนเวียน ที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่
ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page