top of page
< Back

Applicant Name:

Nguyen thanh Nhan

Title of Artwork:

Bảo vệ tần ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

Bài thi chủ đề chính bảo vệ tầng ozon bao gồm những nguyên nhân gây thủng hậu quả của nó ,nhấn mạnh những lợi ít mà tầng ozon mang lại cho nhân loại ,hiện tại cần những biện pháp để bảo vệ tần ozon

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page