top of page
< Back

Applicant Name:

Ya Souliya

Title of Artwork:

Choose the good for the world

Category:

Graphic Design

Artwork Description

ເລືອກສິ່ງທີ່ດີໃຫ້ກັບໂລກ ແລ້ວໂລກຈະມອບສິ່ງທີ່ດີຄືນໃຫ້ກັບເຮົາ
ປັດຈຸບັນ ແອເຂົ້າມາມີບົດບາດ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ທຸກສຳນັກງານ ອົງການ ຕະຫຼອດຮອດບ້ານເຮືອນເກືອບທຸກຫຼັງຕ້ອງມີ. ສະນັ້ນການເລືອກແອ ແລະ ນຳ້ຢາແອໃຫ້ເໝາະສົມນັ້ນຄວນຄຳນຶງເຖິງຫຼາຍໆດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບໍ່ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page